Linköpings Universitet

Med 26 500 studenter, 3 500 anställda och över 100 utbildningsprogram är Linköpings universitet, www.liu.se, ett av Sveriges större lärosäten.

Vi har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora, och inom breda problemområden, teman.

Robert Forchheimer

Robert Forchheimer är professor vid avdelningen för informationskodning. Hans primära fackområde är kodning och komprimering av digitala bilder. I hans forskningsgrupp arbetar man även inom en rad andra områden vilka framgår nedan.

Stefan Thor

Stefan Thor läste grundutbildning (fil.kand 1988) i biologi och kemi vid Umeå universitet, följt av avhandlingsarbete vid samma lärosäte (fil.dr. 1994), i Thomas Edlunds grupp. Därefter följde 5 års gästforskarstudier vid Salk Insitute i San Diego, USA, i John Thomas grupp. 1999 flyttade Stefan till Boston, för att starta en egen forskargrupp vid Harvard Medical School. 2004 gick flyttlasset tillbaka till Sverige, för att starta en ny grupp vid Linköpings universitet. Under hela Stefans forskarbana har hans forskning varit fokuserad på genreglering och utvecklingsbiologi.

Simin Nadjm-Tehrani

Simin forskar inom området pålitliga distribuerade datorsystem. I dagens samhälle finns en ”dator” inbyggd i många ting, inklusive mobiltelefoner, bilar, bensinpumpar, kassaapparaten i affären osv. Ett datorsystem som man betraktar som pålitlig ska kunna fungera i någon bemärkelse även om något fel uppträder i dess komponenter eller i dess omgivning. Vi förväntar oss att ett flygplan ska kunna landa säkert även om något delsystem slutar att fungera, att ett webb-baserat banksystem är tillgängligt även om överbelastningar uppträder eller försök till intrång görs på vissa håll.

Klas Nordberg

Klas Nordberg forskar inom bildbehandling och seende datorer, dvs hur man kan ta fram information ur olika typer av bilder, som t.ex. kan användas för att styra industriprocesser, robotar, autonoma fordon, eller stödja en medicinsk diagnos.

Anders Peterson

Jag heter Anders Peterson och är född 1976. Jag är civilingenjör i informationsteknologi och teknologie doktor i ett ämne som heter infrainformatik. Jag är intresserad av intelligenta transportsystem och hur man genom matematisk modellering och simulering kan göra trafikprognoser och hjälpa trafikanter och resenärer fram till sina mål.

Amir Baranzahi

Jag heter Amir Baranzahi (född 1958) och är civilingengör i Teknisk fysik och elektroteknik och teknologiedoktor i tillämpad fysik (båda examen vid Linköpings universitet). Jag har arbetat vid Ericsson Mobile Communications (Förgångaren till Sony- Ericsson)vid material- och felanalys. Mina forskningsintressen är solenergi och i synnerhet solceller och fotovoltaik. Just nu forskar jag med nanokristallina solceller, de så kallade Grätzel solceller. Alla frågor och funderingar kring solenergi, båda solvärme (solfångare) och fotovoltaik (solceller) är intressanta.

Zoltán Szabó

Zoltán Szabó har studerat diabetisk och icke diabetisk myokard protektion och metabolism samt intraoperativ muskelmetabolism och syre transport i kliniska och prekliniska studier. Resultaten från hans studier visade att icke diabetiker beter sig metaboliskt sett som diabetiker under hjärtoperationer och kranskärlsjuka diabetiker dör i förtid. På hjärtmuskelpreparat har det visat sig att avsaknaden av glukos verkar ha positiv effekt på återhämtningen av hjärtmuskel efter ischemi samt att man kan mäta Mb och Cytaa3 syresaturering.

Mikael Syväjärvi

Mikael Syväjärvi forskar om nya material för energi och miljö. Bland annat utvecklar han i samarbete med Meijo University en ny typ av vit lysdiod för allmänbelysning som har ett rent vitt ljus och många tekniska fördelar mot dagens lysdiodsteknologi. Vita lysdioder är ett teknikområde där det fortfarande behövs mycket forskning för att utveckla material och inte minst informera allmänheten om möjligheterna med lysdioder.